SmsTub.CoM
Sms Category
Copy SMS Here
Ek hadisme aathe ki jab tak
Is ruajmin par ek bhi allah allah (iman wala)
Baki rahega allah tala
Pure duniya ke nijamko chalaige
Agr ek bhi allah allah (iman wala)
Bakhi nahi rahega allah tala pure duniya
Ko tod fod dege yani(khayamat aajaigi).